Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


^Otf^ ^TOEMJO^ 1909 
VOL. XIII. NO. APRIL i v v 1909. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0.- X. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLAIMS M ATTEK AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. N. DAK. ST. JOSEPH WAWOKiYA. Tuwe kaesta, taku wica, qa 
winyan qais siceca esta, qa tukte 
en onyakonpi esta St. Joseph ito- 
kam canpeska makahde inaon- 
jinpi qa ounkiyapi kta pnkidapi 
nunwe. Wakanpi otoiyohi taku 
wanji on ounkiyapi kta wowasa- 
ke yuhapi, tuka St. Joseph taku 
kaesta waste kin owasin onkidapi 
kinhan unqupi kta. qa unqupi kte 
sni kin wanica, St. Teresa eya 
onkokiyakapi. Heon etanhan 
Lent akiraniciyapi anpetu kin 
econhan marpiya taku tawa, Je- 
sus, Mary, a wanyake kin taku 
wanji on iceonkiyapi kta iyececa; 
qa wapepeka cerpi qa onnagipi 
icaonpapi kin iyecen, iye hena 
Wanikiya rapi kin on watesdaka 
kazonte kta. qa woekicetu anpe- 
tu kinhan hena warca onkicaga- 
pi kta; wapepeka kin dena ee; an- 
petuwakan-tanka kin hehanyan 
taku wasteondakapi kinito ana- 
wam eonhnakapi kta; waonsida- 
pi sni wan, wacanonkiyapi sni 
wan, wacinontankapi sni hecin- 
hin, canonzepi kin, oie wiontan- 
tanpi kin, woimagaga onkayu- 
stanpi kte; Mass wosnapi kin 
ecana ounpapi kte; Susbeca oka- 
winr cekiyapi econqonpi kte; wi- 
coran wanji on iyotaniyeonkiya- 
pi kte dena cistina esta, tuwe 
mini sni onge taokiye on econ 
kinhan, Itancan kin wokajuju qu 
kta. Hecen wocantesice kin ito- 
kiyopeyanpi kte kin onkokihipi 
anpetu owasin onkiciyankapi. Joseph ekta yapo, tohan can- 
tenisicapi kinhan, kinhan wiha- 
ha niyanpi kta. ST. ANTHONY TOWOAWAN- 
YAKE EN ON PI. 

Wiciyanra wan sunkaku nom 
om skata miniwanca kahda wata 
ohna yankapi qa can on ikpatan 
iyaya. yukan qa iyokipiya skan- 
pi unkan ihnuhanna can kin pa- 
ksaiyeyapi qa ptenyena yuha 
iyayapi qa iyope wicayapi kta iko- 
papi on panpi sni, tokesa huti : 
cogapi kta kecinpi, tuka tate, qa 
yucannan ewicayaya ecen wanna 
huta kin wanyakapi'sni mini qa 
taja kin hecehnana wanyakapi. 
Willie kaitomni qa wata sicuta 
ohna wanka. taja kin wata kin 
onsiya kakos kuwa. 

" Token onranpi kta buwo?" 
Charlie, Kateeciya, qa akes Wil- 
lie wata ohna wanke kin eciya: 
Tiyata amahda wo, mate kte do, 
taku ode wata kin de owapeka 
huwo'? v eya. '"Taku wanji econ- 
qonpi kta yanka,'" Kate eya: he 
winorca wakan tipi en on qa wi- 
ca sta sni esta wocekiye nina wi- 
cada. "Wicasta wakan wanji 
(Saint) ounkiyapi kta ceonkiyapi 
kta,'" eya. 

"Tuka tuwe ceonkiyapi kta 
he? ; ' Charlie eya. 

"St. Anthony ceonkiyapi kta; 
he taku tokierpekiyapi eca ceki- 
yapi ecee; hecen de tokierpeon- 
yanpi e hecen ceonkiyapi kte, 
hecen iyeonyanpi kte Kate eya. 

"Tka hehan St. Anthony wo- 
cekiye ewakiye kta tka wocekiye 
wanjica kaes onmaspe sni," 
Willie eya. 

"Mija nakun, Kate eya: Tuka 
Mari ciyuonihan tonaken St. An- 
thony onkekiyapi kinhan iyokipi 
kta nacece, qa ounkiyapi kte," 
Kate eya. "Eca niye tokaheya eya wo'' 
Charlie eya. 

Kate sipto on wacekiyapi ohin- 
ni yuha on hecen wanna ospe 
wanji ihuniyanpi kte kin hehan 
Charlie najin hiyaye qa pan: 
"Wata wan uye do." 

Yapi qon ecen wata wan u, he- 
cen in ami wocekiye ehunnikiye 
wacin yapi qa kohan wapaha- 
ogenaska wan kozapi. Ecen hi- 
hunni qa iwicacupi qa wata qon 
ihektam iyakaskapi, tukte tan- 
han hipi qon hetanhan ija hoku- 
wa hipi. 

"^teyaken, de osteke," wata 
itancan kin eya. "Jack istinman 
qa mis iyupseyuzapi kin en mdu- 
ze qa tiyatakiya owotanna rein 
onhdapi. Qa detanhan makaiyu- 
tapi zaptan onkiyahdapi ecee tka, 
tuka oape wanji naceca mistin- ; 
ma, qaomagonge kin he econhan 
wanna nisakim onhipi; wata kin 
tatoheya ukij r api sni hihunni kin 
de wicawada owakihi sni." 

"Unkini St. Anthony en on 
naceca," Kate eya; qa hehan ta- 
ku toka kin owasin oyaka. 

Kipi kin hunkakepi kin nina | 
cantewastepi on takuna ecawica- 
kiconpi kta awacinpi sni. CANWANKAPI SNI PO. "Woitonsni epe kte sni! can- 
wanmaka kte sni'' Iteokagapi 
atkuku tawa wan kamdece qa 
okamdece kin om skata kin eya- 
ya wicakipazo, token econ kin- 
ban atkuku hnaye kta qa hecen 
iyopeyapi kte sni ecen okiyakapi. 
Tka eye kin' hecetu, qa nakun 
Charlie Mann hecetu. qa on wo- 
kajuju yuha tokesta oyakapi kta 
e nayaronpi kta. Charlie Mann janjan wan ka- 
mdece qa hinnakaha najica tka; 
awacinye, "token de nawajicaka 
huwo- he wanu ecamon hecen 
owotanna ecen omdake kte?" 

Decen awacin kin hecehnana 
Charlie waditake hinhda. Toke- 
tur econ kin ecetur owotanna 
oyaka; yusiyeya; icantesica, qa 
ma^aska yuhe kinhan iyokipiya 
kajuju kta hehanyan. Charlie 
mazaska yuhe sni, tuka rtani 
okihi, qa wancahnana rtani iyan- 
ka, tipi wan en janjan wan ka- 
mdece qon hen. Janjan wan 
kamdece qon tehan rca/ hehan 
iyohiya; ihuniye qa hde kte kin 
rtakini naron qehan iewicake qa 
owotanna kin on hdekiye kta cin 
sni, qa hecen Charlie kici owa'n- 
jina wncoran tawa. 

"Honhonhe, anpetu wan en 
janjan wan wakamdece kin he 
anpetu wawicapi anpetu!"' ota 
akihda eya ecee. 

"Charlie, anpetu wan en koki- 
pe sni owotanna owohdake kin 
he anpetu wawicapi anpetu he- 
ca," huBku eya ecee. 

Wiciha itonsni kin he Itancan 
kin warteda sni, tuka tona ia wi- 
ca ka hecapi kin hena on iyuskin 
ecee. - T AWACIN. 

T awacin akirantekiyapo; taku 
yute kta qupi sni po. Tuwe can- 
zeniyanpi kte rce kinhan wawi- 
yutanye kin wicakicidapi snipo. 
Cistiyena ananicipte ktekinteri- 
ke kta, tuka iyuta wo. Takuna 
ecanon kte sni e iybicipastaka 
wo, takuna eye sni wo, kinhan 
tate kte kin kahukun iyeye kta, 
ecin takuna on pawankan yuze SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA APRIL 15, 1909. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. 

Fort Totten. -:- North Dakota. With the Approbation and 
Blessing of Rt. Rev. John Shanlev 
\). D. Bishop of Fargo. X. Dakota. APRIL 15, 1909. kte sni heon. Wicasta wan ceji, 
nape, cante, qa taku on canzeya- 
pi kta akipa esta dena awanhda- 
ka okihi kin he wicasta ohitika 
wan tanka heca. Tuwe dena 
awanhdake sni eca, woistece, 
wocantesica icaga, qa takodaku 
napekiya, wacantesidya, cante- 
sidiciya, qa isteniciya. Woyazan 
kin dena anpetu ota is waniyetu 
ota, nakuns tohan nipi kin hehan- 
yan honr kiksuya onpi ecee. 
Tawacin napopa kin he oceti na- 
pope kin iyececa; tohanyan wa- 
kianiye kte kin sdonye pica sni. 
wicoran sice kin tuktekten asni 
pica kte sni naceca. Tawacin 
akirantekiyapo. Nion kta iyece- 
ce sni, teyapo! wanjina cistina wanjina nicipaju- 
jupi okihipi sni. Tuka sinasapa 
wan tokercin onsika esta dena 
ecanicon okihi. Hunktiya wo, 
woartani nitawa nicipajujupi 
ce," eniciya okihi. YUTAPIWAKAN KIN 
Woyuha Tamka Unyuhapi. SINASAPA KIN WICAYU- 
ONIHANPO. 

Sinasapa wicayuonihanpo, he- 
na minianicastanpi kin hecehna- 
na ninagipi kin tohanyan niya- 
unpi kin awanniyakapi kta e 
icupi, sinasapa kin ninagi kin 
oicimani woyute iwasake ktaqu. 
Wakantanka itokam ye kta yu- 
wiyeya. Wosna kin— ohinni 
wosna. Qa wicanagi kin woa- 
rtani on te kin tuwe kiniye qa 
wookiye qu kta huwo? Sinasapa 
ake hee. Wakantanka taku nicu 
kte kin he en sinasapa wan ni- 
cahda on sni e yeksuye sni he? 
Mazaska tipi wan duha esta na- 
tak he qa tuwena niciyurdoke sni 
kinhan taku on oniwaste kta he? 
Marpiya woyuha kin sinasapa 
kin tiyopa iyurdoke kin he yuha. 
Tiyopa yurdoke qa Wakantanka 
woyuha kin wicakipamni ecee. 
Mari witansna wakan kin qa is 
ohnihde wan en woartani ohdag 
yai kinhan woartani nicipajujupi 
okihipi he? Jesus tancan qa we 
wakan kin nicupi okihipi he? 
Hiya, Witansa wakan kin Cinhin- 
tku wakan kin hukuyausiqa Yu- 
tapiwakan km en iyayekiye okihi 
sni, qa ohnihde kektopanwinge 
wowasake kiconpi esta, woartani Wicasta wan kaskapi. qa nina 
kakija, wotehda, qa ipuza, qa cu- 
wita, qa ecen wanna te kta tka. 
Anpetu wan token kakije kin he 
wicastayatapi wan wanyaka cin 
qa en wanyag i. Timahen ye he- 
han wicastayatapi wokoyake kin 
hena hdusdoke qa tokeca kicun 
J akitanin kte sni hecen on qa en i, 
qa token on hecinhan iwanga. 
tuka kaskapi kin nina cantesice 
kin on en ewacin sniyan ayupta. 
Kinbde kin hehan wicakaska 
awanyake kin kaskapi kin heci- 
ya: "He tuwe ia oniciye kin 
sdonyaya he? He wicastayatapi 
kin ee. ' "Wicastayatapi! Ho 
eca masice! he sdonwaye kinhan 
hu kin kaskitamduzeqa tohanyan 
makiyuske sni kinhan yus waon 
kta tka. Honhonhe, dehanyena 
makiyuskapi kta tka wan ni- 
wakiya.'' Onsika kaska yanke 
kin decen iyokisinya wacinyeye 
sni; esta etanhan tokca sni. j 

De wicowoyake kin token kapi 
kin oyakarnigapi naceca. Wa- 
yaka wan kakije qon he wicasta 
maka akan kakisya onpi kin iye- 
ceca.' 

Makoce unkitawapi rce kin he 
marpiya kin ee, qa tohanyan ma- 
ka akannionyakor.pi kinhan wa- 
yaka qa makoce unkitawapi sni 
onyakonpi. 'Jesus Wanikiya, wi- 
castayatapi unkitawapi kin ite- 
har.yan onyakonpi: Mari itehan- 
yan unyakonpi", inaunyanpi wa- 
ste, ohnihde qa wakanpi owasin 
wicitehanyan unyakonpi, qa on- 
kitakuyepi wastepi tewiconrmda- 
pi tapi kin wicite'hanyan onya- 
konpi. Tuka W r anikiya ihakam 
ya otatogye onpi, wayaka wan ka- 
skapi nakaha omdake kin iyece- 
ca. Jesus Wanikiya Wicastaya- 
api wowicake kin sdonyapi sni, 
wicayag i eceena sni tuka nakun 
wanwicicahda on. "Tuka," un- 
kini hehapi kta. "Tokenken Je- 
sus Wanikiya kin wicicahda on 
tka sdononyanpi sni he?" Ecin 
heyake tokeca on qa ihdutanin kin 
heon. Jesus Wanikiya Itancan 
unkitawapi kin nonpakiya oun- 
yan: Marpiya kin en togye ihdu- 
ze sni tokehnana kin hecehnana ihduotanin; qa maka akan Yuta- 
piwakan wowakan kin en naici- 
rman qa aguyapi owanyake kin 
en taniniciya. Anpetu Wan en 
winorca wakan wan St. Teresa 
heciya: "Ito, Jesus Wanikiya 
Itancan tewarinda nion kin econ- 
han en waon qes, Tawacin waste 
qa waste kin wanmdake kta tu- 
ka." St. Teresa de naron qehan, 
ninairaqa heya: Taku! Jesus 
Wanikiya kin heerca nahanr de- 
hanyan maka akan onkicipi on 
kin sdonyaye sni he* J tipi wakan 
kin hen onkikiyepina on; akan 
wosnapi kin hen Yutapiwakan 
en on sdonyaye sni he?" eya. 

Yutapiwakan kin he Jesus lye 
tancan qa we kin ee kin he wo- 

! wicake; wowicake, hee rca, awi- 
cakeya aguyapi minisa owanya- 

! ke en on. De wookarnige oka-, 

rnirpica sni tanka wan heca; qa 

on wowicada nitawa kin on suta 

I 
kta wan woyakapi qa wowapi 

wakan on yuwicakapi wan ocici- 1 
ciyakapi kta. On yuwicakapi kta 
tokaheya kin he St. John Tawo- 
otanin waste ehnake isakpe kin 
etanhan icupi. Wanikiya wakan 
kin Juda oyate kin qa taokiye 
wicaye kin wowicada teca qa wo- 
winihan kin wicaj^uwiyeya sni 
ecen eceena onspewicakiye kin- 
han wanjina wicadapi kte sni kin i 
sdonye. Tohan Wakantanka ta- 
ku wanji wokitanin econ kta eca 
wicasta kin itokam sdonye wica- 
kiye qa on ihduwiyeya wicakiya 
ecee. Hecen Wakantanka maka 
kin de mini on ihangye kte kin 
heehan itokam waniyetu opawin- 
'ge wanji heehanna Noah okiya- 
ka. Ake Wakantanka Cinhintku 
kin wicasta icicage qa maka ni- 
kiye kte kin itokam sdonj-api qja 
on oyate kin ihduwiyeyapi kta e 
St. John Baptist itokam ieyan- 
paha. Jerusalem ihangye kta 
awacin qehan itokam waayatapi 
kin oyakapi; maka ihanke kta 
kinhan wowapetokeca on sdon- 
yapi kta e Wanikiya owicakiyaka. 
Wakantanka wicasta kin en oran, 
hecen wowinihan on apasbogwi- 
caye kte sni on hecekcen oran. 
Hecen Wanikiya wakan kin lye 
tancan qa we wakan woyute yapi 
kta wicaqu kte qehan wookarni- 
ge okarnirpica sni kin de on wi- 
cayuwiyeya kta e wowapetokeca 
wan econ kin he aguyapi span 
zaptan. qa hogan nom oyate ke- 
ktopawinge zaptan wodwicaya. 
Wowapetokeca kin de oyate kin 
wanyakapi qehan, Jesus Wani- 
kiye kin kinihanpi qa wicastaya- 
tapi kagapi cinpi; tuka Jesus de sdonye qa etanhan tokan iyaya. 
Hececa esta ihanranna qehan ake 
iyeyapi; hehan Jesus wowapeto- 
keca wan econ qa awacinpi kit' 
heon wowicakiyaka. "Wowica- 
ke, wowicake eciyatanhan heci- 
ciyapi: Omayadepi kin he taku 
wapetokecawandakapi kin heon 
ecanonpi sni. aguyapi imnahan 
yatapi qon e heon. Taku yutapi 
on wicatakuni sni heon rtanipi 
sni po; tuka taku yutapi owihan- 
ke wanin wiconi hehanyan kte 
kin hee on rtani po, he wicasta 
Cinhintku nicupi kta." St. John 
vi-26, 27. 

Woyute wan wicaqu kte kin he 
wiconi owihanke wanica en awi- 
. cai kta yaotanin. Wasdonye wa- 
, cinpi on wicoie kin de naronpi 
qehan iqoqopika, qa sanpa ma- 
rpiya woyute kin sdonyapi cinpi, 
qa tak wapetokeca e wicaqu kte 
kin he, manna marpiya eciyatan- 
han Wakantanka hunkakepi He- 
woskan en wicaqu qon deisanpa 
waste hecinhan iwangapi. He- 
han Jesus hewicakiya: 

""Wowicake, wowicake, eciya- 
tanhan heciciyapi: Moses agu- 
yapi kin he marpiya eciyatanhan 
nicupi sni; tuka Atewaye cin he 
aguyapi wowicake kin marpiya 
eciyatanhan nicupi." Wicoie kin 
dena eciyatanhan Wicotakuye 
Tannin en manna kin dehan agu- 
yapi wan ke kin de e isanpa e 
tanin. "Aguyapi wowicake ma- 
rpiya eciyatanhan kin eya caje- 
yata, qa on maka niye kta wowa- 
sake yuha," keya. Juda oyate 
kin aguyapi wowapetokeca on 
wanaronpi qehan heciyapi: "Un- 
kan eca Itancan aguyapi kin he 
ohinniyan unqupo." St. John v; 
34. Heon etanhan hewicakiya: 
"Aguyapi wiconi kin he miye; 
niyatepi kin hewoskan manna 
yutapi tuka tapi. John vi; 48. 
Marpiya eciyatanhan aguyapi hi 
kin he dee, tuwe etanhan yute 
cinhan te kte sni. Aguyapi niun 
kin he miye, marpiya eciyatanhan 
wahi;wicasta tuwe etanhan yute 
cinhau owihanke wanin ni kta; 
qa aguyapi wicawaqu kte kin he 
micerpi kin ee, he oyate wicani 
kta on wicawaqu." John vi; 5(). 
''Tuwe micerpi yute qa mawe 
yatke kinhan owihanke wanin 
wiconi yuha qa anpetu ihankeya 
kin en piya icarwaye kta. Mi- 
cerpi kin he woyute otancanke, 
qa mawe kin he woyatke otan- 
canke." "Tuwe micerpi yute qa 
mawe yatke kin he mici on- qa 
mis kici waun." Heon etanhan 
waon spewicakiye he naronpi qa SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA APRIL 15, 1909. heyapi: wicoie kin de terika, tu- 
we naron okihi kta he?" eyapi. 
John vi. 50; 60. 

Jesus waonspewicakiye kin de 
on ajijipi, hecen hewicakiya: 
"De iyanipatopi he?'' 

Isanpa hewicakiya: ''Wowica- 
ke, wowicake, eciyatanhan heci- 
ciyapi, wicasta cinhintku kin 
tancan kin yatapi sni, qa we da- 
tkanpi sni kinhan, wiconi takuna 
en nionpi kte sni." Waonspewi- 
cakiye ota de naronpi qehan kin- 
hdapi qa icimana kici manipi 
sni. Hehan akenonpapi kin he- 
wicakiya: "Nis eya yahdapi kta 
he?' Unkan Simon Inyanonman 
pi ko owasin on ayupte qa he- 
ya: 'Ttancan, tuwe ekta unyan- 
pi kta he; owihanke wanin wiconi 
wicoie duha. Qa Wanikiye Wa- 
kantanka nion Cinhintku he niye 
e wicaondapi. qa sdonunyanpi,"' 
eya. John vi, 66: 69. Wowicada 
tawapi kin ohdaka. St. Michaels Port Totten. | 
Apr. 4, 1909. 
TIPIWAKAN OKIYAPI. 

St. Mary's Society $9-0 J 

Wakanhdiwaste 50 

Stanislaus Merrick 1 00 Joseph ekta yapo. tona woi- 
yokisica. qa wokakije duhapi kin 
iskuyenicitonpi kta. PINE RIDGE. S. D. 
March 21, 1909 Rev. Father 
Emil Perrig, S. J. Paskopa eci- 
yapi kin ta; cagukata woyazan 
ecece qa ta. Sinasapa kin de Da- 
kota owasin wanyakapi qa wa- 
stedakapi, omniciye tanka eca en 
hi ecee. Te kin onicante onsica- 
pi esta iye wanna* wokajuju hdu- 
ha, qa woozikiye en on. Ikcewi- 
casta kin nakun hehan wicaki- 
ksuya onkecinpi. Woozikiye en 
on nunwe. 

Leo Perrig. S.J. sunkaku wan 
nakun waniyetu wanji ehan ta. 
Bonbay Mission en makosica 
ececapi wan awanwicayaka. Wi- 
kcemnasakpe miniawicakastan, 
qa wicayuha skan kin on ija ece- 
ca qa on ta. 

FORT TOTTEN, N. D. 

April 4, 19' >9. 
Mitakodapi. 

Tona North Dakota 
imahen St. Joseph na St. Mary 
okodakiciye yaunpi km taku 
wanji epe kta wacin. Tokata wi 
yamni kinhan St. Michael's en 
onniciye tanka kte qa heon oun- 
yakiyapi kta oncinpi, ecin omni- 
ciye tanka wan tukten yuhapi 
kinhan N. Dokota ataya ounkici- 
yaoi kta e yustanpi. Wanna iye- 
hantu. Tona St. Joseph qa St. 
Mary okodakiciye oyapapi kin 
hena ahitonwanpi wasteke do. 

Nape ciyuzape do. 

Joseph Matohi. 

Wowapi kaga. PORCUPINE, S. D. 
Eyanpaha Mitakola. 

Taku wanji 
el lila nagiye iciya anpetu iyohi 
| waon canke he tokeca rce cin 
j slolwaya wacin. South Dakota 
. el Sioux tona onqonpi heci egna 
1 wicoran wan tokeca tanin sni ca 
wicasawakan na ins Bishop wi- 
' caunyuhapi kin onkicagapi ca he 
i oyasin slolkiyapi na ota rci cinpi 
! selyakel akes wartelaioi sni na 
mis lila owapa wacin tka akes 
I nakun wartewala sni. Yunkan 
taku on he wicaceca heci he Ya- 
tke sni opapi tawoope wanice 
1 kin he wake kin e kte lo. Yatke 
sni okolakiciye yuke kin hena 
| woope yuhapi na ins General 
Conventiou nakun Congress oma- 
| ka iyohi yuhapi iyecel Yatke sni 
I opapi kin omniciye tanka wanji 
i Lakota egna onyuhapi es lakota 
koskalaka onkiwastepi kta tka; 
oyasin el ounpapi kta tka. Lila 
oncinpi esa, tawoope wanice na 
tawomnaye wanice na ins omni- 
ciye tanka wanji yuhapi sni. Tu- 
kte el Yatkesni omniciye tanka 
wanji ''Headquarters" heca etan 
ikoyag Yatkesni omniciye nains 
opala eya onpi kin hecarcaetan- 
han el opapi qes oyate ataya el 
ounpapi na waonsakapi na sam 
sanp awacin onkiciyapi kta tka. 
Ho wacaje blata heca sni tka ya- 
kte sni opapi kin tona South Da- 
kota Reservation tima unpi qon 
hena eca omaka oyasin congress 
yuhapi on he iyecel omniciye 
tanka wanji yuicagapi na woope 
na womnaye yuhapi kin yatkesa 
qon hena oyasin el ewaoncinpi 
na omaka can opawinge tona el 
ounpapi kte lo. Lecel woawacin 
bluha ca owaglake lo; ca wicasa 
ota niseya hecannipi heci kuwa- 
pi ca ecanmin. 

Nitakolapi wanji 

Frank Cross. Dec. 25, rtayetu kin el rante 
wan eglepi qa wakanyejakin wo- 
spipi kta itokab wotanin waste 
St. Matt. ii. qa oegle 1, qa 12, 
he unyawapi qa he tokel kapi he 
I. Marpiyaska qa Tasunkehinzi 
qa Alex LeBeau cajeyatapi. He- 
hanl wakanyeja wospipi. Ho 
mitakuyepi, le Hinhan Wakpa 
omniciye kin conalapi tka tohin- 
na wicasawakan ahoksiciwinkte- 
pi sni tka iye okihipi lakas wo- 
cekiye opapi canke ohinni glu- 
wasag wacin skanpi. Itubutan- 
kaoju el omniciye wan onpi kin 
el owicapeya waun tka tohanl 
Xmas na ins New Year can he- 
yapi wan Father Inyancunkaske 
tan un kta ca unkignakapi na 
kahantu kin econqunpi kte, eya- 
pisa. He anpetu kin el woki- 
ksuye owasin wana slolonyapi. 

Mitakuyepi, taku wan ableza- 
piye. Tona wawokiya wicasa kin 
hena wawokiya wicasa wan Mo- 
reau River el Henry Ironhorse 
eciyapi kin he mis wanblake ekta 
waniyetu wikcemna sakpe wa- 
hecetu; hececa esa lenakiya wo- 
wasi econ. W T hitehorse ekta, na 
Fourbear etu, na iye tipiwakan 
tawa etu. Ho inse wawokiya 
wicasa unman kin iyuha Bishop 
wokajuju zaptan, sakpe, sakowin 
hececa yuhapi, tka Henry Ta- 
sunkemaza ins wi wanji $1. is $2 
hecel qupi. Ho mitakuyepi, wa- 
wokiyawicasa owasin iyakiyecel 
iyankin kta Bishop onkilapi wa- 
steke lo. Owasin nape ciyuzapi. 
Ignatius Wacehinska. St. Bede*s Church, 
Wakpala, S. D. March 8, 19 'H). 
Mitakolapi. 

Hekta Dee. 24— 25 he- 
ehan unkan taku wanji wan- 
blake lo. Heci Xmas yuhapi wan 
el owapa qa wicoran econpi kin 
wanbdaka qa oblaka wacin. 

Omniciye tipi el wolmayanpi 
unkan icunhan wikoska cikciqa 
la woran skanpi wanblake; atku- 
kupi na hunkupi kin el onpi sni 
esa blihelya wowasi econpi. He- 
hanl Dec. 24, rtayetu omniciye 
tipi el Jesus u kta ape yankapi, 
na wawokiya wicasa wuceki.ye 
na olowan glustan hehanl wowa- 
pi wakan etanhan yawapi na he- 
ciyatanhan wawohokonkiyapi. Ft. Totten, N. D. April 4, 1909. 
Kangiwanagi cunwintku w T an, 
Hante okodakiciye etanhan wana 
te kta hehan ehake wocekiye en 
wawokiye kta cin qa sunkakan 
wan St. Michael's en omniciye 
tanka kte cin en ounkiyapi, heon 
nina pidaonyanpi. Qa heon de 
wopida onkeniciyapi. Qa wiko- 
ska waste kin de iye wanna Wa- 
kantanka ti en woozikiye waste 
en yanke e hecen onkecinpi, qa 
piundapi. Owasin nape ciyuzapi. 
Joseph Matohi. Bad Nation, Wood, S. D. 
March 23, "09. 

St. Joseph Okolakiciye apion- 
kiyapi na lena itancanpi. 

John Pawnee itancan. 
Joseph Jackson iyokihe. 
John Atkinson wowapi kaga, 
G. Whirlwind-soldier treasurer. 
Henry U. Boy iapi awanyaka. 
Hugh Whirlwind-soldier wapaha 
yuha. Cor. Bluecloud tiyopa 
awanyaka. St. Joseph na St. 
Mary okolakiciye kin ataya wa- 
yazan awanyaka hecapi. 
C. E. Roubideaux, Cloude Brown 
Bull, Martin Ironshooter, John 
Atkinson, ogligle hecapi. 
John Pawnee eyapaha. 

S. Mary's Oitancapi. 

Elizabeth Whirlwind-soldier 
itancan. Annie Atkinson okihe. 
Olive Jackson wowapi kaga. 
Louise Roubideaux mazaska awanyaka. Lucind Whirlwind 
Soldier iapi awanyaka. Alice 
Pawnee wapaha yuha. Carrie 
Roubideaux tiyopa awanyaka. 
Nancy Jackson wokagege awan. 
Clai'a Pawnee woka " wiyopeya. 
Luoisa Roubideaux, Helen 
Strangerhorse, Alice Little Bat- 
tle na Eva Killstwo ogliglepi. 

Dec. 25, 1909 hehan Xmas on 
$92-30 onyusotapi. 

Antoine Ladeaux tawicu kici 
mniakastanpi; wicasa kin le si- 
nasapa okolakiciye lila wastela- 
ke, na wocekiye kin lila gluoni- 
han. 

Feb. 20, hehan Gilbert t e; Al- 
fred na Alice Little Battle cinca. 

Maka akan wicasa unpi kin 
hena taku Wakantanka wicaga 
huwo? ecin waon na heon el taku 
epin kta. Jesus oyate kin waon- 
spewicakiya ayastan na otonwa- 
he kin etanhan tankal glicu na 
Bethlehem ekta i na hel okirpa.A e 
na hinhannarci otonwahe kin 
ekta icicawin gla. yunkan locin 
keyapi na hel icunhan canku ica- 
gla can wan nan canke el i tka 
takuna waskuyeca aicage sni, 
ape ecela ikoyaka wanyaka. 
Heon lecel eya: ''Letanhan ici- 
nonpa tuweni waskuyeca enitan- 
han yutin kte sni," eya. Hecel 
can qon he snija; yunkan waon- 
spewicakiye cin he wanyakapi 
na itancan wanyaka yo; can qun 
wanna snija ce eyapi. Yunkan 
, hecel awicayupta: Wakantanka 
| wacinyanpi kin he yuhapo; ewi- 
cakiya. 

Ho mitakuyepi, oyasin ito wa- 
na okolakiciye kin el tawacin 
ataya on na tancan kicunyan na 
onkiyoranpi tonakeca kta heci 
hena ataya on war way el a na wa- 
[ anagoptanyan ecel econqonpi kta 
.wacin, heon mitakuyepi ociciya- 
, kapi. Ito can yasicapi qon be 
iyecel onyasicapi kte sni ca he 
onspe unwacinpi kte. Incin can 
kin le snijin na hel iyohakab se- 
ca na hehanyan tokonpica sni 
tka peta el ecela yeyapi kte cin 
hel agna ecela econpica kte lo. 
! Ho hecel on wicasa kin lena taku 
on Wakantanka wicakagelo. Ho 
yunkan warwayela onpi kin eci- 
yatanhan waskuyeca icaryapi 
okihipi na waanagoptanpi kin eci- 
yatanhan woonspe iyeyapi oki- 
hipi. . Hece mitakuyepi, wanna 
letanhan kaabeya onyanpi kte 
rein qon he onkayustanpi na pta- 
yela woyawaste unkiknipi kta 
wacin. 

Ho hece ito, wanna waanago- 
ptan unyankapi kte. Omniciye 
econpi can el na waunkinicahan- 
pi kte sni. Woakinice kin heon 
omniciye iyuhunke sni ca slolya- 
yapelo 

Oyasin iyuskinyan nape ciyu- 
zapi. Nitakolapi wanji 

Walter Goodshield. 4 SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA APRIL 15, 1909. CHEYENNE AGENCY, S. D. 
March 2, 1909. 
Tona Eyanpaha lawapi kin. 

Kolapi, 

Canpa Wakpa el Henry 
Siyoiyanke wocekiye wicasa yu- 
ha; iye wicoran kin le icu hetan- 
han osni nonpa; iye ohinni tan- 
yan econye lo. 

Hekta ptanyetu hehan nakun 
Carl Jackson wocekiye wicasa 
kagape lo. 

Iyuha nape ciyuzape lo. 

ZlTKALA ClQALA. Cheyenne Agency, S. D. 

The following inscription was 

written on a tombstone. 

"Where I am now 
Some day you'll be, 
Prepare for death 
And follow me." 

Somebody coming along read 
the verse and thought he would 
write a better one and so taking 
his pencil wrote on the back of 
the same stone, as follows. 

"Where you are, I wish you 

well; 
If in heaven or in h — 
As to follow, I'll not consent 
Till I know which way you 

went," 

George Claymore. ALLEN, CORN CREEK. S. D. 

Hekta Dec. 16, hehan Wakmiza 
Wakpa el St. Joseph omniciye 
apiyapi na lena woitancan wica- 
yustanpi. 

Joseph Red Willow itancan, 
Alex Salvey okihe, 
Herman Conquering-bear wowa- 
pi kaga. Oliver Salvay mazaska 
awanyaka. Thomas Nelson wa- 
paha yuha. Joseph Mousseau 
wocekiye eya. James Richard 
iapi awanyaka. 

Levi Salvay, Stacy, Coillie na 
Herman Congbear, ogliglepi. 
Mike Spottedbear tiyopa awan. 
Joseph Red Willow. lecel amayupta: Woiyowinkiye 
wowapi yuhapi hantans hecetu; 
tuweni wowapi cula u kte sni. 
Hecel amayupta heon waglao- 
tanin yelo. 

Justin E. Feather. Cheyenne R. Agency, S. D. 
March 2, 1909. 
Eyanpaha kin. 

Tokata omniciye 
tanka kte cin he el tona hipi kta 
cinpi hantans woiyowinkiye wo- 
wapi yuhapi kte, heon iwaktaci- 
yapi na yeksuyapi kte. Ateyapi 
onkitawapi hecel cin heon wa- 
glaotanin yelo. Father Westropp 
wowapi maqu na heye: Tokata 
omniciye tanka kte cin el Ma- 
rpiyato na Psaloka na Hotan- 
ke conala opapi kta cinpi omaki- 
yaka, na iyomakipi. Heon Ate- 
yapi onkitawapi owakiyaka na Cannon Ball, Hantesa, S. D. 

St. Joseph na St. Mary en ya- 
onpi kin, koskalaka nains wiko- 
koskalaka, wicoiye ptelyela caje 
ciciyatapi wacin. Tona Christian 
henicapi na nahanrci tansna ya- 
onpi nains yaonpi sni esa, oko- 
lakiciye wakan el niclconzapi na 
he iyecel wocekiye wasteyalaka- 
pi na taku owasin tanyan skaya 
na owotanla awaniciglakapi kin 
he tohinni alustanpi kte sni, na- 
ban sanpa onspeniciciyapi waste 
ke. Yunkan akantanhan nitan- 
can kin el tanyan skaya aboni- 
cipapi na hayapi owasin yujuye 
rci owanyag wasteya nigluzapi 
kte cin on taku tona okolakiciye 
wakan kin etanhan oniciyakapi 
na yawaste na el skan nisipi kin 
hena anagoptanpi r,a el katinye- 
ya, istece sniyan el yaskanpikin 
on akantanhan nitan carpi kin el 
yujuye rci nigluzapi qon he iye- 
cel maheltanhan ninagipi kin 
skaya, owanyag waste luhapi 
kte cin he iyotan woyawaste tan- 
ka rce cin he e. Yunkan taku 
tona on maka akanl ni yann kin 
el woyawaste yakamna kte cin 
hewicam owasin cante wicaya- 
kiyin na tanyan cantewicayaki- 
yuzin kte na w'coiye waste ecela 
naronwicayayin kta. Christian 
henica hecinhan niye el tokel 
awanniciein con he iyecel tuwe 
kesas owasin tanyan cantewica- 
kiluzm kte, yunkan wicotawacin 
kin lena tukte tanhan onnispe 
kte cin he wowapi wakan he el 
tuwa a wacin rci onspeiciciye 
ehantans wicasa ksapa icaga 
okihi. Yunkan oyatepi kin ekta 
lecel yanka, koskalaka nains wi- 
koskalaka esa woonspe ihuniyin 
na taku owasin eyin ra taku 
owasin kage eyas, wowapi wakan 
etanhan takuni onspe sni ehan- 
tans, tacanku kin ogna woistece 
na wocantesica hena kiciyanke 
kin he waonyakapi iyecetu. Na 
heon eciyatanhan Wakantanka 
isnala wasake cin he awicakehan 
wicaonlapi iyecetu. 

Catholic wocekiye opapi kin 
taku slolyapi kta iyececa kin he 
le e. Waawanglaka tawa kin 
waawanglaka nitawa kin (sina- 
sapa) niyate iyecen el etonwan 
po; nitakoda waste; wowahokon- kiye on iwacinyepi ca, owotanna 
aniye cin he e; tuktektel iyope- 
niye cinhan kiksuya wo, he niye 
oniwaste kta on heya ce, he wi- 
coran tawa, waawanglaka nitawa 
kin wastelaka wo, na. anagoptan 
wo. Taku cin na icakija becin- 
han en etonwan wo; nitasice- 
capi kin en yapi kta onspe wica- 
kiya po. Tipiwakan timahel pi- 
ye cinhan okiya wo; hecece cin- 
han taku yaqu kin he isanpa 
iyuskin kta; niyate en de cin he 
iyecen en ya wo; ohinni anago- 
ptanpo; iyeunkisam wasdonyapi, 
sinasapa woonspe tipi en nicinca 
yewicayayapi kta he woecon ni- 
tawapi. Tuwe Catholic wocekiye 
opa kecin kinhan cinca kin Ca- 
tholic woonspe en on wicakiye 
kta, heca ikiyena wanica ehan 
tanhans tukte ohna econpica kin- 
han waawanhdaka tawa iwange 
kta. Catholic wocekiye oyapapi 
hecinhan na wowicada duha ke- 
cannipi hecinhan nicincapi kin 
catholic woonspe tipi en e erpe- 
wicaya po. Ho mitakuyepi, de- 
na nayaronpi kin ohna ye wacin 
po. Nitakodapi wanji 

Joseph Little Chief. PINE RIDGE, 
WOLF CREEK, S. D. 

Mitakuyepi, le wi kin el le yu- 
stanpi tokata May 31 na June 2 
hehanyan Owicakte omniciye kin 
hel wicasta tapi na ni onpi kin 
tona ehanircin tapi hena hunr 
tanyan ta kta iyececa tka owace- 
kiye wanica heon tanyan tapi 
sni, heon lehan wocekiye lila 
tanka econpi kta heon tuwe ke- 
yas wocekiye on wacinwicayapi 
hecel lakota wicarcala itancanpi 
kin hena nakun wacewicakcici- 
yapi kta; hecel wanna sinasapa 
kin Wakantanka etkiya tanyan 
igluhomnipi, hecel wocekiye ece- 
la kte kin kanyela ihan hena he- 
cetu. Mitakola, tona mini wakan 
alustanpi kehapi on hena hunr 
tanyan ecanonpi sni ca sehas to- 
han tuwa hecanonpi kin itokam 
tanyan slolkiya po. Mitakuyepi 
he tuwa ksuyayapi kin lila cante 
sice lo, he slolyayapi ska heca- 
nonpi. Ho hecetu. 

Wakantanka tanyan yuhapi 
cin ca tanyan econpo mitakuye- 
pi, na lakota wicarcala, Wakin- 
yanpeta eciyapi, itancan tanka 
he wanji ca caje on wacekiyapi 
kta. 

Feb. 14, heehan Willie Irving 
cunwintku, waniyetu wanji, ta. 
He mazaskanskan 24 heceglala 
kuje te; nape el canowinja icape 
na wancak te. 

Micante on nape ciyuzapi. 
Martin Redbear. Little White River, S. D. 
Mitakuyepi. 

Omniciye tipi wan 
mazaska opawinge yamni sam 
wikcemna zaptan, canblaska he- 
nakeca wicasa wakan on oonki- 
yapi. Unkiyepi sni se omnici- 
ye tipi wan onyuhapi kte. Wo- 
cekiye on ohionkiciyape. Wa- 
kantanka waonsila kin slolonki- 
yape. Little White River omni- 
ciye onqonpi kin, anpetu wakan 
otoiyohila wocekiye qon he on- 
yuhape. Unkiyepi sni se ohinni- 
yan zaniyan unqonpe. Yunkan 
wowapi wakan wicoiye wan we- 
ksuye. St. Paul lecel eye. Suta- 
ya najinpo, eye qon he weksuye. 
Ho hece mitakuyepi. tona St. 
Mary's henicapi hecina sutaya 
nayajinpi ni ecanmi ye. 

Eyanpaha el tohanni rci taku 
yaotanin wasi sni tka lehanl wo- 
cekiye on taku waste ota slolon- 
yanpi heon etanhan mitakuyepi 
nayaronpi kte. Toke niseya he- 
cel waawacannipi ni ecanmi. 

Wocekiye on onyeksuyapi wa- 
cin. Oyasin cantewasteya nape 
ciyuzape. 

Gertie White Feathertail. ALLEN P. O. S. D. Mar. 4, '09. 

St. Joseph na St. Mary okola- 
kiciye wicota ayapi na heon can- 
temawaste, tuka taku tona on 
ake cantemasice, wicota wasaka- 
pi sni, na wicota womnaye el 
etonwanpi sni, hecel womnaye 
cola tokeske iyoptapi kta huwo? 
Wicota wiwicayungapi na ayu- 
ptapi onspeiciciyapi sni na heon 
wicalapi kte ?un ota okarnigapi 
sni heon wocekiye el wasakapi 
sni, womnaye ota yuhapi kinhan 
hecel cantewastepi kte na heon 
nakun wicasawakan hanke on 
okiyapi kte, nakun Catechists 
wawokiyapi qon hanke on owi- 
cakiyapi kte. Kinhan oyasin 
cantewastepi kte na wasakapi 
kte; na he onkuwapi kta iye- 
hantu. Wanna tehan onkistin- 
manpi wanna kiktapo. Iyapi 
conala onpo na ee ota rtani po! 
Kinhan ota onkamnapi kte. 

Wawokiyapi kin wicotapi, na 
wakanheja Mission woonspe el on 
sni kin he nakun wicotapi; tuka 
catechist opapi qon onge wakan- 
heja el tanyan ewicatonwanpi 
sni, he wicoran kin iyotan wa- 
wokiyapi tawapi. Tuka ee tona 
ihanni miniawicakastanpi onqon- 
pi na hena wicota wicoran wakan 
iyowajapi oyasin iglustanpi qon 
hena el lila etonwanpi na Wakan- 
heja ee catechism onspe wicaki- 
yapi kte cin he ciscila el eton- 
wanpi, na witantanpi sni po; he- 
cel onsikapi oyasin ob tanyan 
yaunpi kte, na hecel oyasin can- 
tewasteya yaunpi kte. 

Oyasin cantewasteya nape ci- 
yuzapi. 

Louis P. Mousseau.